مدارک آموزشگاه

مدارک آموزشگاه

مدارک آموزشگاه 1-دیپلم خیاطی ، لباس زیر ،لباسهای کشی 2-مدرک گریت و پارچه سازیITC 3- کارت مربیگری خیاطی و پرده دوزی 4-گواهینامه روتختی صنعتی 5-پروانه تاسیس آموزشگاه 6-جواز کسب خیاطی

مدارک آموزشگاه
  • رایحه مزون
  • 1398/06/28
  • 0

1-دیپلم خیاطی ، لباس زیر ،لباسهای کشی

2-مدرک گریت و پارچه سازیITC

3- کارت مربیگری خیاطی و پرده دوزی

4-گواهینامه روتختی صنعتی

5-پروانه تاسیس آموزشگاه

6-جواز کسب خیاطی