توانایی شناخت اندام

توانایی شناخت اندام

توانایی شناخت اندام
  • رایحه مزون
  • 1398/07/20
  • 0

اشنايى با اندامهاى مختلف
(نرمال-غيرنرمال)
آموزشگاه خیاطی هرچه اندام را بهتر بشناسيد در كار دوخت و دوز لباس موفق تر هستيد.
توجه به اين نكته كه اندازه هاى اندام ثابت نيستند و در مراحل رشد و بلوغ و دوران مختلف از زندگى تغيير ميكنند حائز اهمييت ميباشد .
اصولا اندامها به چند گروه و دسته تقسيم ميشوند .
در اندام نرمال تناسبات طولى و عرضى هماهنگ است به طور مثال تناسب عرض شانه با باسن يكسان ميباشد و فاصله كمر تا زير بغل و كمر تا اتصال دو پا به يك اندازه است و محل اتصال بين پاها درست در يك دوم بلندى قد قرار مى گيرد و در غير اين صورت اندام غير نرمال است .
آموزشگاه خیاطیدر اين حالت مى توان اندام رو به پنج دسته تقسيم كرد .
1 اندام مستطيل يا H 
( گودى كمر وجود ندارد) 
2 اندام مثلث يا v 
 ( شانه پهن و سينه بزرگتر از باسن)
3 اندام مثلث واژگون ياA
( بالاتنه باريك باسن وران چاق تر از حد طبيعى)
4 اندام ساعت شنى يا X
( گودى كمر بيش از حد طبيعى)
5 اندام دايره يا O
( عرض بدن نسبت به طول بيشتر است)

 

 

آموزشگاه خیاطی رایحه مزون

آموزشگاه خیاطی

آموزشگاه خیاطی در اصفهان